ORARI S. MESSE

Messe feriali Messe prefestive Messe festive
Lunedì
Ore 07.00 (Chiesa Pessano)
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 17.00 (Chiesa Bornago)

Martedì
Ore 07.00 (Chiesa Pessano)
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 17.00 (Chiesa Bornago)

Mercoledì
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 17.00 (Chiesa Bornago)
Ore 20.30 (Chiesa Pessano)

Giovedì
Ore 07.00 (Chiesa Pessano)
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 17.00 (Chiesa Bornago)

Venerdì
Ore 07.00 (Chiesa Pessano)
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 20.30 (Chiesa Bornago)

Sabato
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)

Sabato e prefestive
Ore 18.00 (Chiesa Pessano)
Ore 18.00 (Chiesa Bornago)
Domenica e festive
Ore 08.00 (Chiesa Bornago)
Ore 09.00 (Chiesa Pessano)
Ore 10.00 (Chiesa Bornago)
Ore 11.00 (Chiesa Pessano)
Ore 17.30 (Chiesa Bornago)
Ore 18.00 (Chiesa Pessano)

S. Messe a Bornago (clicca qui)